Biz hakda

Toparymyz

team

Köp ýyllyk magdançylyk tejribesi bolan topar.Magdan gazyp almak we eritmek işindäki ähli baglanyşyklar we tehnologiýalar bilen tanyş.Size iň amatly bir bitewi çözgüt bilen üpjün edip bileris we ýokary hilli hytaý önümleri bilen üpjün edip bileris.Hünärmen topar EASFUN-nyň iň gymmatly baýlygydyr.Magdan gazyp almak boýunça dünýäde iň ökde üpjün ediji bolmaga borçlanýarys!

EASFUN 2015-nji ýylda döredildi we magdan gazyp alýan hünärmenlerdir.Gonkongda we Manilada ofisleri bar we dünýä derejesindäki magdançylyk kompaniýalarynyň köpüsi bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Ygtybarly hil, durnukly önüm we elýeterli bahalar bilen ýokary hilli üpjünçilik zynjyrymyz bar.Hünärmenler topary we köp ýyllyk önümçilik tejribesi size iň oňat çözgüt berip biler.Üpjün edijiniň reýtinginde, birnäçe müşderi tarapyndan bize A derejeli üpjün ediji hökmünde baha berilýär.Kompaniýamyzyň her ýylda 500-den gowrak konteýner önümi dünýäde satylýar we biz dag magdanlaryny dünýäde iň ökde üpjün ediji gurmagy maksat edinýäris. Size hünär hyzmatlary we ýokary hilli önümler hödürläris we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys !

Biz näme edýäris

Satyn almakda tejribämiz bar

Qualityokary hilli magdan önümleri.Biz diňe bir global kompaniýalara däl, eýsem kiçi kompaniýalara we şahsyýetlere-de hyzmat edýäris.

Müşderimiziň talaplaryny birinji ýerde goýýarys we islegleriňize laýyk magdan önümlerini hödürlemäge synanyşýarys.

Elmydama uzak möhletli hyzmatdaşlygy gözleýäris we ulanyjylarymyza satuw hyzmatlaryndan soň seresaplylyk görkezmäge synanyşanymyzda ulanyjylarymyzyň köpüsi gaýtalanýan müşderilerdir.

Müşderilerimiziň dag-magdan önümlerini öndürýän zawodlarymyza baryp görmek üçin bize goşulmaklaryny isleýäris we bilelikdäki saparlary guramak isleg boýunça hödürleýän hyzmatlarymyzyň bir bölegidir.Hytaýdan, tehniki we satuw tejribesi bolan hünärmenler toparymyz size kömek etmek üçin şu ýere gelýär.

Üpjün edijilerimiziň we önümlerimiziň SGS we Hytaý sertifikat barlag topary Pekin Co. (CCIC) ýaly öňdebaryjy halkara gözleg kompaniýalary tarapyndan kepillendirilmegini üpjün etmäge çalyşýarys.

Zawodymyz

Our factory (1)
Our factory (4)
Our factory (2)
Our factory (2)