Dünýädäki iň gowy 10 magdan (1-5)

05. Karajas, Braziliýa

KARAGAS, takmynan 7,2 milliard tonna ätiýaçlyk goruna eýe bolup, dünýädäki iň uly demir magdanyny öndüriji.Braziliýanyň metallary we magdançylyk boýunça hünärmeni bolan Wale, magdan operatory, dünýäde demir magdany we nikel öndüriji bolup, dokuz sany gidroelektrik desgasynda işleýär.Magdan, Braziliýanyň iň öndürijilikli we Amazon tokaý tokaýynda tamamlanan ilkinji gidroelektrik taslamasy bolan golaýdaky Tukurui gidroelektrik bendi bilen işleýär.Muňa garamazdan, Tukuri Waleň ygtyýarynda däl.Karagas demir magdany Waleň täjindäki gymmat bahaly daşdyr.Onuň gaýasynda 67 göterim demir bar we şonuň üçin iň ýokary hilli magdany üpjün edýär.Magdandaky desgalar Braziliýanyň milli tokaýynyň 3 göterimini öz içine alýar we CVRD galan 97 göterimini ICMBIO we IBAMA bilen strategiki hyzmatdaşlygyň üsti bilen goramagy maksat edinýär.Beýleki durnukly ösüş taslamalarynyň arasynda Vale magdanlary gaýtadan işlemek ulgamyny döretdi, bu kompaniýa guýruk howuzlaryna goýlan 5,2 million tonna ultra-magdan känini gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

new3

Düşündiriş teksti:

Esasy mineral: demir

Operator: Wale

Başlamak : 1969

Productionyllyk önümçiligi: 104,88 million tonna (2013)

04. Grasberg, Indoneziýa

Dünýäniň iň uly altyn ýatagy hökmünde ençeme ýyl bäri tanalýan Indoneziýadaky Glasberg altyn ýatagy adaty porfir altyn ýatagydyr, ätiýaçlyklary 1980-nji ýyllaryň ortalarynda ähmiýetsiz hasap edilipdi, 1988-nji ýylda Indoneziýanyň PT Freeport şäherinde gözleg geçirilenden soň ýüze çykaryldy. henizem gazylyp alynýan möhüm ätiýaçlyklara eýe.Goraghanasynyň bahasy takmynan 40 milliard dollar we dünýäniň iň möhüm magdançylyk ägirtlerinden biri bolan Rio Tinto bilen hyzmatdaşlykda Freeport-MakMoRan-a degişlidir.Magdan özboluşly masştabyna eýe bolup, dünýädäki iň beýik altyn känidir (5030m).Bölekleýin açyk çukur we bölekleýin ýer asty.2016-njy ýyla çenli önümiň takmynan 75% -i açyk çukur känlerinden gelýär.“Freeport-McMoRan” zawodda 2022-nji ýyla çenli täze peç gurmagy tamamlamagy meýilleşdirýär.

new3-1

Düşündiriş teksti:

Esasy mineral: altyn

Operator: PT Freeport Indoneziýa

Başlamak : 1972

Productionyllyk önümçiligi: 26,8 tonna (2019)

03. Namibiýanyň Debmarine

“Debmarine Namibia” adaty magdan däl-de, “De Beer Group” bilen Namibiýanyň hökümetiniň arasynda 50-50 bilelikdäki kärhana bolan Debmarine Namibiýanyň ýolbaşçylygyndaky deňizde gazylyp alynýan işleriň bir toparydyr.Bu operasiýa Namibiýanyň günorta kenarynda geçirildi we kompaniýa göwherleri almak üçin bäş gämi flotuny ýerleşdirdi.Bilelikdäki kärhana 2019-njy ýylyň maý aýynda 468 million dollar bahasy bilen 2022-nji ýylda işe başlajak dünýäde ilkinji göwher dikeldiş gämisini ösdürip, işe girizjekdigini habar berdi.Namibiýa Debmarine, deňiz göwher senagatynyň taryhyna iň gymmatly maýa goýumdygyny öňe sürdi.Magdançylyk işleri iki esasy tehnologiýa arkaly amala aşyrylýar: howa burawlamak we süýreniji görnüşli magdan tehnologiýasy.Deňiz flotundaky her bir gämi önümçiligi has köpeltmek üçin iň häzirki zaman buraw tehnologiýasyny ulanyp, deňiz düýbüni yzarlamaga, tapmaga we gözden geçirmäge ukyplydyr.

new3-2

Düşündiriş teksti:

Esasy mineral: göwher

Operator: Namibiýa Debmarine

Başlamak : 2002

Productionyllyk önümçilik: 1,4 MILLION KARAT

02. Morençi, ABŞ

Arizona ştatynyň Moresi, 3,2 milliard tonna ätiýaçlyk gorunyň we misiň mukdary 0,16 göterim bilen mis öndürýän dünýäde iň uly öndürijilerden biridir.Magdan käninde “Freeport-McMoRan”, “Sumitomo” -da bolsa 28 göterim paý bar.Magdan 1939-njy ýyldan bäri açyk çukur gazyp alýar we ýylda 102 000 tonna mis magdany öndürýär.Ilkibaşda ýerasty gazylyp alynýan magdan 1937-nji ýylda açyk çukur gazyp başlady. Uruş döwründe ABŞ-nyň harby operasiýalarynyň esasy bölegi bolan MORESI kän, Ikinji jahan urşy döwründe öndürilişini takmynan iki esse ýokarlandyrdy.Taryhy arassalaýjylardan ikisi ulanylmaga berildi we gaýtadan işlenildi, ikinjisi 1984-nji ýylda işini togtatdy. 2015-nji ýylda zawodyň kuwwatyny bir günde 115 000 tonna çenli artdyrýan metallurgiýa zawodyny giňeltmek taslamasy tamamlandy.Magdanyň 2044-nji ýyla ýetmegine garaşylýar.

new3-3

Düşündiriş teksti:

Esasy mineral: Mis

Operator: Freeport-MakMoRan

Başlamak : 1939

Productionyllyk önümçilik: 102,000 tonna

01. Mponeng, Günorta Afrika

Johannesohannesburgyň 65 km günbatarynda we Gautengiň üstünden takmynan 4 km aşakda ýerleşýän MPONENG altyn kän, ýerüsti standartlar boýunça dünýäniň iň çuň altyn ýatagydyr.Magdanyň çuňlugy bilen gaýanyň üstki temperaturasy takmynan 66 ° C-e ýetdi we buz buzlary ýere gaçdy we howanyň temperaturasyny 30 ° C-den peseltdi.Magdançylaryň magdançylarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin magdan elektroniki gözegçilik tehnologiýasyny ulanýar, tehnologiýa ýerasty işgärlere degişli howpsuzlyk maglumatlary çalt we netijeli habar bermäge kömek edýär.Anglogold Ashanti magdan känine eýelik edýär we işleýär, ýöne desgany 2020-nji ýylyň fewral aýynda Harmony Gold-a satmaga razy boldy. 2020-nji ýylyň iýun aýyna çenli Harmony Gold, AngloGold-a degişli MPONENG emläklerini satyn almak üçin 200 million dollardan gowrak pul toplady.

new3-4

Düşündiriş teksti:

Esasy mineral: altyn

Operator: Garmony Gold

Başlamak : 1981

Productionyllyk önümçilik: 9,9 tonna


Iş wagty: 22-2022-nji fewral