Maanshan Nanshan Mine Ao Shan Stope Ajaýyp Üýtgeşiklik

Aoshan demir käniniň ORE çeşmeleri 1912-nji ýylda tapyldy we 1917-nji ýylda özleşdirildi

1954.

1954: Noýabr aýynda Nanshan bu ýere ýygnanan 10-dan gowrak welaýatdan we şäherlerden “Nanshan stope infrastruktura toparyny” döretdi, lager üçin çadyrlar gurdy, nahar bişirmek üçin çukur gazdy, kempir, agyr iş.

1956: Aoşan duralgasy dikeldildi we ýylda 500 000 tonna önümçilik kuwwaty bilen giňeldildi.Nanshan halky ýurt üçin magdan gazmak arzuwyny amala aşyrýar, şeýle hem respublikany esaslandyryjy atalaryň umydyny ýitirýär.

1958: 16-njy iýunda Wise-premýer Nie Rongzhen Aoshan duralgasyna baryp, telekeçileri has köp gazyp almak we has gowy magdan gazmak üçin höweslendirdi.

1973: 1977-nji ýylda Maanshan şäher partiýasynyň komiteti Aoşan şäherini goldamak kararyna geldi, üç gezek onlarça müň adamy “AOSHAN söweşi” gurady.

100 ýyllyk mertebäni ekologiki taýdan dikeltmek üçin

new1
new1--1

Ekologiki dikeldiş taslamasynyň başlangyjy, “Meritor Stope” abraýyndan peýdalanýan bu asyrlyk magdanda magdan gazyp almak boýunça taryhy tabşyrygyň tamamlanandygyny görkezýär .Düýnki ajaýyp öwrüm bilen hoşlaşdyk.

Geljekde Aoşan duralgasynyň ekologiki taýdan dikeldilmegi

Çäklendirilen çeşmeler, çäksiz bagyşlamak

Hundredüz ýyllyk magdançylyk taryhyny öz içine alýan Aoshan Stope, 60 ýyldan gowrak ajaýyp köne magdan hem düýnki ajaýyp öwrüm bilen hoşlaşdy.

Häzirki wagtda Aoshan duralgasynyň ekologiki taýdan dikeldilmeginiň umumy shemasy meýilnamalaşdyrylýar we işlenip düzülýär

Deslapky pikir, ilki bilen ýerleri doldurmak, meliorasiýa we syýahatçylygy ösdürmek.

Häzirki wagtda çukuryň çuňlugy deňiz derejesinden 210 metr beýiklikde, ýumurtga görnüşinde bolup, guýruk çägeleriniň belli bir dizaýn ýerine çykarylmagy üçin 20 ýyldan gowrak wagtlap Nanshan käniniň guýruk çäge çykaryşyny kanagatlandyryp biler. çukur ullakan emeli köle öwrüler.

new1-2

Tehniki-ykdysady taýdan ýerine ýetiriliş meselesinde daşary ýurtlarda görelde bar we Angliýadaky Mandep käninde daşky gurşawy owadanlamak bilen çäklenmän, şäher üçin 30m³ ýaşaýyş suwy bilen bir hatarda adamlar üçin dynç alyş we dynç alyş ýerleri hem döredýän emeli köl guruldy.

Geljekde Aoşanyň täsin geologiki gurşawyndan we çukuryň töwereginde emeli usulda gazylan eňňitlerden peýdalanarys.ajaýyp görnüşleri dörediň we ýörite syýahatçylyk taslamalaryny dörediň.Zähmet çekmek, yzly-yzyna gudrat döretmek.

new1-4
new1-3

Iş wagty: Iýun-03-2019