Wulkanizasiýa tizlendiriji Dithiofosfat 25S

Gysga düşündiriş:

Ditiofosfat 25s ýa-da wodorod fosforoditioat çuň goňur ýa-da gara suwuk ýaly görünýär.Käbirleri ony sarymsak goňur ýagly suwuklyk diýip kesgitläp bilerler we dykyzlygy 1,17 - 1,20.PH bahasy 10 - 13 we mineral maddalaryň göterimi 49 - 53.


 • Molekulýar formula:(CH3C6H4O) 2PSSNa
 • Esasy mazmun:Natriý dikresil ditiofosfat
 • CAS belgisi:61792-48-1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki maglumatlar

  ● Önümiň ady: Ditiofosfat 25S

  ● Molekulýar formula: (CH3C6H4O) 2PSSNa

  ● Esasy mazmuny: Natriý dikresil ditiofosfat

  ● CAS No.61792-48-1

  Spesifikasiýa

  Haryt

  Spesifikasiýa

  pH

  10-13

  Mineral maddalar%

  49-53

  Daş görnüşi

  Çuňňur goňur-gara suwuklyk

  Himiki ulanylyş we güýçler

  Ditiofosfat 25s ýa-da wodorod fosforoditioat mis, kümüş sulfid, sink sulfidi (işjeňleşdirilen) we gurşun magdanlaryny gowy flotasiýa ýygnaýjydygy mälimdir.Suwda birneme eräp bilýär.Mundan başga-da, gönüden-göni top degirmenlerine we çüýşelere guýup bolýar.

  ● Wodorod fosforoditioat esasan gurşun we sink ýaly magdanlaryň bölüniş flotasiýa prosesinde ulanylýar.
  Properties Aýratynlyklary sebäpli ot ýa-da aşa gün şöhlesi ýaly güýçli yssylyga sezewar edilmeli däldir.Dogry gaplama berjaý edilmelidir.
  Al Alkogol gurşawynda sulfid minerallaryny we pirit ýygnamakda ejizdir.Şeýle hem magdan ýygnamakda saýlanýar.
  ● tersine, islendik kislotaly ýa-da bitarap gurşawda gaty güýçli kollektor.Sulfid minerallaryny we pirit saýlamazdan ýygnaýar.
  Metal metal oksidlenen magdanlar bilen iş salyşanda dürli şertler we gurşawlar onuň ýygnaýan emlägine dürli täsir edýär.
  Ith Dithiofosfatlar oksidlenmekde has köp kynçylyk çekýärler, bu bolsa dürli pH bahalarynda, esasanam pH4 sebitinde has durnuklydygyny aňladýar.
  These Bularyň hiç hili çorba öndürmeýändigi sebäpli sosna ýagy ýa-da käwagt MIBC doňdurma serişdesi hökmünde ulanylýar.
  Konsentratlaryň dikeldilmegini ksantatlar bilen bilelikde işleýär.
  Ith Dithiophosphates, has gowy reaksiýa kineti sebäpli beýleki kollektorlar bilen deňeşdirilende has güýçli ýygnamak güýjüni hödürleýär

  Gaplamanyň görnüşi

  Iň ýokary kuwwaty 200 kilograma / baraban bolan demir we plastmas baraban

  1000 kg kuwwatly / deprekli IBC deprek

  Gaplamak önümi aşa yssy täsirden we gün şöhlesinden ýylylygy goramagy başarmalydyr.

  Saklamak: Salkyn, gurak, şemalladylýan ammarda saklaň.

  Bellik: Önüm müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanyp bilner.

  xdf (1)
  xdf (2)
  xdf (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler